Impressum

Lydia Schlekies
Seydlitzstr. 20
44263 Dortmund
Telefon: 0231/98 53 69 73
Mobil: 0171/5350283
Internet: http://www.polnisch-schlekies.de
E-Mail: info@polnisch-schlekies.de